Informace o očkování proti covid-19:

V naší ordinaci očkujeme děti ve věku 5-11 let a děti od 12 let proti onemocnění covid 19. Zájemce žádáme o registraci v naší ordinaci na tel. 326771178. Postupně podle závozu očkovací látkou budeme těmto dětem vakcínu aplikovat.

Očkování dětí a adolescentů ve věku od 5 let proti onemocnění covid-19
Společné stanovisko České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP), České pediatrické společnosti ČLS JEP, Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP.

13. prosince 2021
Očkovací látka Comirnaty společností Pfizer/BioNTech proti nemoci covid-19 je schválena Evropskou lékovou agenturou (EMA), ve 2 formulacích, 10 mcg pro děti ve věku 5-11 let (0,2 ml každá dávka) a 30 mcg pro děti od 12 let a dospělé (0,3 ml každá dávka). Očkovací látka Spikevax společnosti Moderna proti nemoci covid-19 je schválena EMA pro děti od 12 let a dospělé.

A) Riziko nemoci covid-19 pro děti
Přímé dopady na zdraví dětí
Riziko závažných komplikací a úmrtí na nemoc covid-19 je pro děti řádově nižší než pro dospělé. Covid-19 probíhá u většiny dětí mírně nebo i bez příznaků. U malé části dětí může být ale průběh komplikovaný, s nutností léčby v nemocnici, včetně potřeby intenzivní péče a vzácně končí i úmrtím. Ke dni 6. 12. 2021 bylo v České republice dokumentováno téměř 330 tisíc případů nemoci covid-19 u dětí mladších než 15 let (14,8 % ze všech věkových skupin).
Počet dětských případů a podíl dětských případů z celkového počtu pacientů s nemocí covid-19 na podzim 2021 prudce vzrostl, především díky vysoké infekčnosti cirkulující varianty a nízké proočkovanosti dětských věkových kategorií. Věkově specifická incidence, na rozdíl od předchozích, je v podzimní epidemické vlně nejvyšší právě u dětí do 15 let věku. Hospitalizováno bylo více než 1 250 dětí ve věkové kategorii 0-14 let (kolem 0,42 % ze všech případů). Osm dětí v České republice na nemoc covid-19 od začátku pandemie zemřelo (ve věku 0, 2, 4, 7, 10, 11, 16 a 17 let). Smrtnost ze zachycených dětských případů odpovídá 0,002 %. V období od začátku pandemie do konce května 2021 byla nemoc covid-19 téměř jedinou příčinou dětských úmrtí z důvodu infekčního a vakcínami preventabilního onemocnění.
Pro posouzení závažnosti přímých zdravotních dopadů na děti je možné využít porovnání s chřipkou. Ve Spojených státech amerických byla chřipka, jako nemoc preventabilní očkováním, před pandemií nejčastější příčinou dětských úmrtí. V posledních třech letech před pandemií se počet dětských úmrtí pohyboval mezi jedním a dvěma sty za sezónu. K nejvyššímu počtu 336 úmrtí dětí do 18 let došlo při pandemii virem chřipky typu H1N1 v sezóně 2009/2010. V sezóně 2020/21 došlo z důvodu chřipky v USA k jedinému dětskému úmrtí. Protiepidemická opatření snížila počet dětských úmrtí o 2 řády. Od začátku pandemie zemřelo v USA z důvodu nemoci covid-19 více než 500 dětí.
Kromě akutního onemocnění způsobuje u dětí covid-19 dlouhodobé potíže označované jako “long covid” a multisystémové zánětlivé onemocnění (MIS-C, multisystem inflammatory syndrome of children nebo PIMS-TS, paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with 2 SARS-CoV-2). Většina dětí se syndromem PIMS-TS (MIS-C) vyžaduje intenzivní péči a podle literatury je smrtnost onemocnění kolem 1-2 %. V České republice je t.č. dokumentováno přes 250 případů PIMS-TS a žádné úmrtí. Riziko rozvoje PIMS-TS se pohybuje kolem 1 : 1100 dětí s prodělanou infekcí SARS-CoV-2. Nezáleží přitom na závažnosti klinického průběhu covid-19, v řadě případů se jednalo o mírný nebo asymptomatický průběh onemocnění. Průměrný věk nemocných je 9 let (průměr 8 let v České republice) a ve více než 90 % dochází k postižení myokardu (93% postižení myokardu z dat multicentrické evropské studie u 286 případů dětí).
Nepřímé vlivy pandemie na zdraví dětí
Opatření ke zvládnutí epidemie, např. lockdown, uzavření škol a další postupy omezující šíření viru mají negativní dopady na mentální i fyzické zdraví dětí. Děti, které jsou na plné nebo částečné distanční výuce mají nižší úroveň fyzické aktivity, z čehož vyplývá negativní vliv na fyzické zdraví (nadváha, vady pohybového aparátu), méně kontaktů s vrstevníky a horší mentální a emoční zdraví (úzkosti, deprese, poruchy příjmu potravy, suicidální pokusy) v porovnání s dětmi s prezenční výukou. Vakcinace může být jednou z cest, jak dětem zajistit bezpečnou prezenční výuku i mimoškolní aktivity a běžné sociální interakce.
B) Děti jako zdroj infekce
Děti významným způsobem přispívají k šíření infekce. Ve větších kolektivech, např. školách, jsou příznivé podmínky pro šíření viru. Od dětí se pak infekce může přenést na více rizikové osoby, např. učitele, rodiče a prarodiče. Podle dat ze studií v dospělé populaci je velmi pravděpodobné, že očkované děti budou vylučovat menší množství viru a budou infekční kratší dobu. Očkování dětí též omezí cirkulaci viru v dětských kolektivech a také sníží možnosti vzniku nových variant viru. Očkované děti mají možnost docházet do kolektivů i v případě nařízené karantény.
C) Účinnost očkování u dětí
Data z klinických studií potvrzují vysokou imunogenitu očkování ve věkových skupinách 12-15 let i 5-11 let, porovnatelnou s imunogenitou u mladých dospělých. Ve velkých klinických studiích i během postregistračního sledování je prokázána účinnost mRNA vakcíny v prevenci symptomatické PCR potvrzené nemoci covid-19 u dospělých více než 90 %. Stejně vysoké účinnosti bylo dosaženo i ve všech dětských klinických studiích, včetně dětí od 5 let věku očkovaných nižší dávkou (účinnost 90,7 %). U dětí, které byly očkované a měly průlomovou infekci, byl průběh onemocnění mírnější než v kontrolní neočkované skupině. I v průběhu postregistračního sledování byla potvrzena vysoká účinnost mRNA vakcín u dospělých i u adolescentů ve věku 12-17 let. Očkovací látka Comirnaty společností Pfizer/BioNTech prokázala 93% účinnost v prevenci hospitalizace u adolescentů ve věku 12-18 let.
D) Bezpečnost očkování u dětí
Vakcíny používající technologii mRNA jsou u dětí a adolescentů bezpečné a dobře tolerované. Během klinických studií 3. fáze, na jejichž základě byla očkovací látka podmínečně registrována, nebyly zjištěny žádné závažné nežádoucí účinky u adolescentů a mladistvých (ve věku 12 let a více), ani u dětí ve věku 5-11 let. Běžné nežádoucí účinky jsou u dětí podobné jako u dospělých frekvencí i intenzitou. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou bolest v místě vpichu, únava a bolest hlavy.